VIJESTIBZK "Preporod" Srebrenik

KRATKA UPUTA - ŠTA SU CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA GRAĐANA BZK "PREPOROD"

STATUS

Općinsko društvo BZK "Preporod" Srebrenik je članica Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" u BiH ( u daljem tekstu BZK "Preporod" u BiH) na osnovu Odluke Skupštine općinskog društva BZK "Preporod" Srebrenik, a radi postizanja ciljeva sadržanih u  Statutu BZK "Preporod" u BiH. (Poglavlje VI-ciljevi )

Općinsko društvo BZK "Preporod" Srebrenik ( u daljem tekstu "Društvo") je dobrovoljno nestranačko društvo osnovano radi postizanja ciljeva sadržanih u Ustavu BZK "Preporod " u BiH i Statutu BZK  "Preporod "u BiH i svom Statutu.

PROGRAMSKI CILJEVI

Programski ciljevi Općinskog društva BZK "Preporod" Srebrenik identični su ciljevima BZK "Preporod" u BiH, a naročito:

 1. Razvijanje i snaženje svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture u svjetskoj zajednici kultura;
 2. Istraživanje i predstavljanje svih sadržaja bošnjačke kulture u okviru nastojanja Bošnjaka da sebi osiguraju ravnopravan položaj u svjetskoj zajednici naroda;
 3. Uspostavljanje i razvijanje društava, organizacija i ustanova potrebnih za djelotvornu bošnjačku kulturnu cjelovitost;
 4. Razvijanje i jačanje patriotske svijesti i znanja o narodnoj cjelovitosti, posredstvom snaženja osjećanja odgovornosti svakog pojedinca prema nacionalnoj cjelovitosti, te odgovornosti nacionalnih organizacija, društava i ustanova prema svakome pojedincu;
 5. Izgradnja uvjeta nacionalne organiziranosti u kojima će Bošnjaci preuzeti odgovornost za sve svoje ciljeve, gdje god je to moguće, uz uvažavanje svih prava drugih u pravednom međunarodnom poretku;
 6. Povezivanje svih bošnjačkih organizacija, društava i ustanova u svjetsku zajednicu koja će biti sposobna da istražuje i razrješava najvažnije zadaće bošnjačke kulture;
 7. Uspostavljanje prijateljskih veza sa svim organizacijama, društvima i ustanovama drugih naroda u zemlji i svijetu, u cilju saradnje i međusobnog pomaganja;
 8. Razvijanje svijesti i organizacijskih oblika, koji će doprinositi da najugroženiji dio bošnjačkog naroda bude štićen u okviru organizirane cjeline bošnjačkog naroda;
 9. Upoznavanje i sprečavanje djelovanja svih oblika protiv bošnjačkih elita, ideologija i organizacija;
 10. Osiguranje neovisnosti u svim područjima kulturnog života gdje je to moguće i ravnopravne suradnje sa svim narodima u zemlji i svijetu, na temelju međusobnog poštivanja i promicanja pravednog i mirnog dijaloga;
 11. Preuzimanje i razvoj pozitivnih iskustava svih drugih naroda, organizacija, društava i ustanova, kako bi ona postajala sastavni dio bošnjačke kulture;
 12. Predstavljanje i tumačenje svih postignuća bošnjačke kulture koji čine dio opšte kulturne riznice svijeta.

DJELATNOST

Istraživanje i izučavanje historijskog, kulturnog, književnog, umjetničkog i društvenog razvoja Bošnjaka od najstarijih vremena do danas, te objavljivanje i prikazivanje rezultata ovog djelovanja, a radi afirmacije i popularizacije kulture, književnosti i umjetnosti, tradicije i kulturne historije Bošnjaka;

 1. Podsticanje razvoja nacionalne historiografije radi pripremanja i objavljivanja potpune historije Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i domovinskim zemljama;
 2. Upoznavanje putem organizovane izdavačke djelatnosti široke javnosti sa svim kulturnim, a posebno znanstvenim, književnim i umjetničkim ostvarenjima Bošnjaka kroz čitavo razdoblje njihovog postojanja;
 3. Istraživanje našeg narodnog i književnog jezika što uključuje njegovo standardizovanje, te istraživanje usmene bošnjačke književnosti, etnografije, folklora i drugih pratećih znanosti;
 4. Istraživanje djela bošnjačkih autora iz područja književnosti i filozofije bez obzira na kojem su jeziku pisana, te objavljivanje integralnih tekstova;
 5. Predstavljanje Bošnjaka u umjetničkom životu naše zemlje, i van njenih granica, a posebno u domenu pozorišta, muzike, slikarstva,  i slično;
 6. Osnivanje i vođenje organizacija i ustanova koje su trajna ili privremena potreba bošnjačkog naroda radi proučavanja navedenih oblasti;
 7. Organiziranje naučnih skupova, književnih večeri, izložbi iz područja likovne umjetnosti, te pojedinih znanosti;
 8. Istraživanja, sakupljanja i objavljivanja podataka i dokumentacije o genocidu u toku 19. i 20. vijeka;
 9. Ustanovljenje stalnih nagrada za najbolja naučna, književna i umjetnička djela bošnjačkog kulturnog kruga;
 10. Ustanovljenje stalnih nagrada za najbolje radove učenika i studenata;
 11. Stipendiranje ili na drugi način pomaganje talentiranih đaka i studenata;
 12. Predstavljanje i tumačenje svih postignuća bošnjačke kulture koji čine dio opće kulturne riznice svijeta.

AKTIVNOSTI OPĆINSKOG DRUŠTVA BZK "PREPOROD" SREBRENIK

Pored nabrojanih djelatnosti iz člana 13. Statuta  Općinsko društvo BZK "Preporod" Srebrenik će svoje aktivnosti usmjeriti naročito na :

 1. Predstavljanje uže kulturne baštine i tradicije (Stari grad Srebrenik, kulturno - historijski spomenici i dr.) različitim formama: štampanje listova, časopisa, reprint izdanja, vodiča;  organiziranje okruglih stolova, tribina, naučnih skupova i sl.)
 2. Promovisanje kulturnog turizma i tradicije Srebrenika i Bosne i Hercegovine.
 3. Afirmacija i popularizacija kulture; književnosti i umjetnosti, tradicije i kulturne historije Bošnjaka  raznim formama predstavljanja.

Ove aktivnosti društvo može preduzimati i u okviru posebno formiranih odsjeka